THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 16-04-2021
15-04-2021 981 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00
14-04-2021 295 | 31 TRÚNG 3C: 295 | TRƯỢT
13-04-2021 405 | 70 TRÚNG 3C: 405 | TRƯỢT
12-04-2021 039 | 99 TRÚNG 3C: 039 | TRÚNG SL: 99X2
11-04-2021 012 | 21 TRƯỢT | TRÚNG SL: 21X2
10-04-2021 314 | 51 TRƯỢT | TRƯỢT
09-04-2021 070 | 05 TRÚNG 3C: 070 | TRƯỢT
08-04-2021 903 | 79 TRƯỢT | TRÚNG SL: 79X2
07-04-2021 676 | 60 TRƯỢT | TRƯỢT
06-04-2021 659 | 01 TRÚNG 3C: 659 | TRÚNG SL: 01X2
05-04-2021 800 | 85 TRÚNG 3C: 800 | TRƯỢT
04-04-2021 277 | 31 TRƯỢT | TRƯỢT
03-04-2021 110 | 81 TRÚNG 3C: 110 | TRÚNG SL: 81
02-04-2021 795 | 15 TRÚNG 3C: 795 | TRÚNG SL: 15X2
01-04-2021 383 | 28 TRƯỢT | TRƯỢT
31-03-2021 995 | 18 TRƯỢT | TRÚNG SL: 18