THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 17-06-2021
16-06-2021 623 | 39 TRƯỢT | TRƯỢT
15-06-2021 483 | 63 TRÚNG 3C: 483 | TRƯỢT
14-06-2021 136 | 75 TRƯỢT | TRÚNG SL: 75X2
13-06-2021 879 | 54 TRÚNG 3C: 879 | TRÚNG SL: 54
12-06-2021 282 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01X2
11-06-2021 347 | 44 TRƯỢT | TRƯỢT
10-06-2021 989 | 41 TRƯỢT | TRƯỢT
09-06-2021 099 | 95 TRÚNG 3C: 099 | TRÚNG SL: 95X2
08-06-2021 265 | 97 TRƯỢT | TRƯỢT
07-06-2021 423 | 02 TRƯỢT | TRÚNG SL: 02X2
06-06-2021 663 | 22 TRÚNG 3C: 663 | TRƯỢT
05-06-2021 263 | 44 TRÚNG 3C: 263 | TRÚNG SL: 44X2
04-06-2021 930 | 10 TRÚNG 3C: 930 | TRÚNG SL: 10X2
03-06-2021 722 | 94 TRƯỢT | TRƯỢT
02-06-2021 714 | 03 TRÚNG 3C: 714 | TRÚNG SL: 03X2
01-06-2021 265 | 35 TRƯỢT | TRƯỢT