THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 047 | 60 TRƯỢT | TRÚNG SL: 60X2
26-10-2021 309 | 09 TRÚNG 3C: 309 | TRÚNG SL: 09
25-10-2021 154 | 21 TRÚNG 3C: 154 | TRÚNG SL: 21X2
24-10-2021 417 | 57 TRÚNG 3C: 417 | TRƯỢT
23-10-2021 124 | 80 TRƯỢT | TRƯỢT
22-10-2021 629 | 15 TRƯỢT | TRÚNG SL: 15
21-10-2021 187 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT
20-10-2021 449 | 29 TRÚNG 3C: 449 | TRÚNG SL: 29X2
19-10-2021 846 | 33 TRƯỢT | TRƯỢT
18-10-2021 609 | 60 TRÚNG 3C: 609 | TRƯỢT
17-10-2021 650 | 93 TRƯỢT | TRÚNG SL: 93X2
16-10-2021 057 | 33 TRƯỢT | TRƯỢT
15-10-2021 219 | 38 TRƯỢT | TRƯỢT
14-10-2021 009 | 54 TRƯỢT | TRÚNG SL: 54
13-10-2021 532 | 14 TRƯỢT | TRÚNG SL: 14
12-10-2021 617 | 26 TRƯỢT | TRÚNG SL: 26X2