THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 4-5 TRÚNG ĐẦU: 4
26-10-2021 0-7 TRÚNG ĐẦU: 0
25-10-2021 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4
24-10-2021 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
23-10-2021 2-5 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5
22-10-2021 2-8 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8
21-10-2021 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
20-10-2021 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
19-10-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
18-10-2021 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-10-2021 2-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
16-10-2021 6-8 TRÚNG ĐẦU: 6
15-10-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
14-10-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
13-10-2021 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2
12-10-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8