THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 16-04-2021
15-04-2021 6-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
14-04-2021 9-5 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 5
13-04-2021 0-5 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 5
12-04-2021 3-9 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 9
11-04-2021 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1
10-04-2021 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
09-04-2021 6-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
08-04-2021 0-6 TRÚNG ĐẦU: 0
07-04-2021 7-4 TRÚNG ĐẦU: 7
06-04-2021 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
05-04-2021 0-0 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 0
04-04-2021 5-6 TRƯỢT
03-04-2021 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0
02-04-2021 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9
01-04-2021 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3
31-03-2021 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9