THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 02-08-2021
01-08-2021 7-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
31-07-2021 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1
30-07-2021 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1
29-07-2021 1-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
28-07-2021 9-7 TRÚNG ĐẦU: 9
27-07-2021 5-1 TRÚNG ĐUÔI: 1
26-07-2021 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9
25-07-2021 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8
24-07-2021 7-4 TRƯỢT
23-07-2021 2-3 TRÚNG ĐẦU: 2
22-07-2021 4-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
21-07-2021 6-7 TRƯỢT
20-07-2021 3-4 TRÚNG ĐẦU: 3
19-07-2021 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3
18-07-2021 5-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
17-07-2021 6-9 TRÚNG ĐUÔI: 9