THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ năm, 17-06-2021
16-06-2021 22 | 632 TRÚNG ĐỀ: 22X4 | TRƯỢT
15-06-2021 82 | 482 TRƯỢT | TRƯỢT
14-06-2021 45 | 145 TRÚNG LÔ: 45 | TRƯỢT
13-06-2021 78 | 878 TRƯỢT | TRƯỢT
12-06-2021 83 | 283 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG 3C: 283
11-06-2021 48 | 348 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG 3C: 348
10-06-2021 79 | 979 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG 3C: 979
09-06-2021 98 | 098 TRƯỢT | TRƯỢT
08-06-2021 76 | 266 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 266
07-06-2021 22 | 422 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG 3C: 422
06-06-2021 63 | 662 TRÚNG ĐỀ: 63X2 | TRƯỢT
05-06-2021 63 | 264 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRƯỢT
04-06-2021 30 | 930 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG 3C: 930
03-06-2021 21 | 721 TRÚNG ĐỀ: 21 | TRÚNG 3C: 721
02-06-2021 15 | 713 TRƯỢT | TRƯỢT
01-06-2021 66 | 267 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRƯỢT