THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 46 | 14 TRÚNG ĐỀ: 46X2 | TRÚNG BT: 14
26-10-2021 09 | 23 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG BT: 23
25-10-2021 54 | 25 TRÚNG ĐỀ: 54X2 | TRÚNG BT: 25
24-10-2021 16 | 75 TRƯỢT | TRƯỢT
23-10-2021 25 | 35 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG BT: 35
22-10-2021 28 | 53 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 53
21-10-2021 87 | 57 TRƯỢT | TRÚNG BT: 57X2
20-10-2021 39 | 17 TRƯỢT | TRÚNG BT: 17
19-10-2021 47 | 89 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 89
18-10-2021 09 | 18 TRÚNG ĐỀ: 09X2 | TRÚNG BT: 18
17-10-2021 40 | 15 TRÚNG ĐỀ: 40 | TRÚNG BT: 15
16-10-2021 67 | 70 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG BT: 70
15-10-2021 18 | 31 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
14-10-2021 19 | 11 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 11
13-10-2021 23 | 11 TRÚNG LÔ: 23X3 | TRÚNG BT: 11X2
12-10-2021 18 | 26 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 26X2