THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 16-04-2021
15-04-2021 82 | 10 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG SL: 10X2
14-04-2021 95 | 32 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG SL: 32X2
13-04-2021 05 | 70 TRÚNG ĐỀ: 05X2 | TRƯỢT
12-04-2021 39 | 99 TRÚNG ĐỀ: 39 | TRÚNG SL: 99X2
11-04-2021 03 | 21 TRƯỢT | TRÚNG SL: 21X2
10-04-2021 03 | 83 TRƯỢT | TRÚNG SL: 83
09-04-2021 71 | 32 TRÚNG LÔ: 71 | TRƯỢT
08-04-2021 04 | 79 TRÚNG ĐỀ: 04 | TRÚNG SL: 79X2
07-04-2021 75 | 60 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRƯỢT
06-04-2021 69 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01X2
05-04-2021 00 | 96 TRÚNG ĐỀ: 00 | TRÚNG SL: 96
04-04-2021 78 | 51 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRƯỢT
03-04-2021 20 | 90 TRƯỢT | TRƯỢT
02-04-2021 95 | 05 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRƯỢT
01-04-2021 93 | 28 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRƯỢT
31-03-2021 86 | 43 TRƯỢT | TRƯỢT