THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-10-2021
27-10-2021 50 | 04 18 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 04
26-10-2021 09 | 04 72 TRÚNG SL: 09 | TRÚNG XIÊN 2: 04 72
25-10-2021 31 | 28 06 TRÚNG SL: 31 | TRÚNG XIÊN 2: 28 06
24-10-2021 48 | 46 07 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 46 07
23-10-2021 88 | 06 08 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 06 08
22-10-2021 15 | 70 07 TRÚNG SL: 15 | TRÚNG XIÊN 2: 70 07
21-10-2021 10 | 55 02 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 55 02
20-10-2021 29 | 58 11 TRÚNG SL: 29X2 | TRÚNG LÔ: 11
19-10-2021 33 | 13 80 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 80
18-10-2021 70 | 31 18 TRÚNG SL: 70X2 | TRÚNG XIÊN 2: 31 18
17-10-2021 83 | 70 93 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 70 93X2
16-10-2021 23 | 63 27 TRÚNG SL: 23X2 | TRÚNG XIÊN 2: 63 27
15-10-2021 38 | 14 64 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 64
14-10-2021 34 | 87 62 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 87 62
13-10-2021 03 | 76 31 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 76X2 31
12-10-2021 16 | 58 57 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 58