THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 17-06-2021
16-06-2021 49 | 90 71 TRÚNG SL: 49X2 | TRÚNG XIÊN 2: 90 71
15-06-2021 43 | 31 16 TRÚNG SL: 43 | TRÚNG XIÊN 2: 31 16
14-06-2021 76 | 90 86 TRÚNG SL: 76 | TRÚNG XIÊN 2: 90 86
13-06-2021 35 | 24 45 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 24 45
12-06-2021 11 | 22 64 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 22 64
11-06-2021 45 | 08 30 TRÚNG SL: 45X2 | TRÚNG XIÊN 2: 08 30
10-06-2021 52 | 37 45 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 45
09-06-2021 95 | 17 11 TRÚNG SL: 95X2 | TRƯỢT
08-06-2021 88 | 95 56 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 95
07-06-2021 02 | 44 80 TRÚNG SL: 02X2 | TRÚNG LÔ: 80
06-06-2021 31 | 39 91 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 39 91
05-06-2021 44 | 65 04 TRÚNG SL: 44X2 | TRÚNG XIÊN 2: 65 04
04-06-2021 10 | 70 30 TRÚNG SL: 10X2 | TRÚNG LÔ: 30
03-06-2021 94 | 96 58 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 96
02-06-2021 03 | 46 39 TRÚNG SL: 03X2 | TRÚNG XIÊN 2: 46 39
01-06-2021 15 | 73 74 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 73